Poze Declaratie 2 la suta

     


Declaratie 2 la suta

Pret: 0,01 RON

Disponibil in stoc

Pentru aceste produse nu se percepe TVA. Pretul nu include cheltuielile de livrare

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând
până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare
şi solicită restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii
sau unităților de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei
sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi
are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
3. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent
sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric
personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli
în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei
private.
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare
pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă
plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei
se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele
de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către
contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru
susținerea unei entități nonprofit sau a unei unități de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil
denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către
contribuabil codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se
solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va
completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă,
conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către
împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului

0244471895 - Comenzi telefonice
Luni-Vineri, 09:00-18:00

Tag-uri:Detalii produs


Categorie: declaratie

Greutate produs: 0.01 kg.

Producator: AIDC


  
  
  

Categorii

  

  

Branduri

  

  

Tag-uri

  

  
  

  

Aboneaza-te la newsletter

 
Vrei sa afli prin email despre reduceri si promotii? Aboneaza-te acum la newsletter si fii la curent cu tot ce e nou!